Skip to content

Klachten

1. Voortraject klacht

Stichting Netwerk heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en streeft naar tevreden klanten. Niettemin kan er sprake zijn van ongenoegen of ontevredenheid. Mocht dit zich voordoen dan vragen wij je om dit bij voorkeur eerst met de direct betrokken(en) te bespreken. Klachten kunnen berusten op een misverstand dat in een persoonlijk gesprek tussen de direct betrokkenen kan worden opgelost. Kan dit niet, of verloopt het gesprek niet naar tevredenheid, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de sectorcoördinator Peuterwerk & Opvoedingsondersteuning via info@netwerkhoorn.nl of telefonisch 0229-212587. Wij nemen uw klacht serieus en zullen zoveel mogelijk proberen om tot een oplossing te komen.

2. Formele klacht indienen

Hebben bovenstaande gesprekken geen bevredigend resultaat, en ben je van mening dat de klacht niet is verholpen of opgelost, dan kun je schriftelijk een formele klacht indienen bij de klachtencommissie. Dit kun je doen met het klachtenformulier. Het klachtenformulier dient volledig te worden ingevuld en binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. Je kunt het klachtenformulier mailen aan klachtencommissie@netwerkhoorn.nl.
De klacht wordt door de klachtencommissie conform het klachtenreglement van Stichting Netwerk behandeld.

Geschillencommissie kinderopvang

Stichting Netwerk is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang www.degeschillencommissie.nl met als voorportaal het Klachtenloket Kinderopvang www.klachtenloket-kinderopvang.nl. Als je er op bovenstaande wijze met Stichting Netwerk niet uit komt kun je een geschil voorleggen aan deze geschillencommissie. Bij het Klachtenloket Kinderopvang, dat is verbonden aan de geschillencommissie, wordt eerst geprobeerd de klacht op te lossen door het geven van algemene en procedurele informatie, advies, bemiddeling of mediation.

Geschilartikel Kinderopvang:

  1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
  2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
  3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
  4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voorgenoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
  5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
  6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Je kunt je ook rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien niet redelijkerwijs kan worden verlangd dat je onder de gegeven omstandigheden een klacht bij Stichting Netwerk indient. Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

Als oudercommissie kun je een geschil over de toepassing van het adviesrecht direct voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang.

Hier vind je het meest recente openbare jaarverslag klachten peuterspeelscholen

Certificaat 2018 van de geschillencommissie

Certificaat 2017 van de geschillencommissie

 

Wil je een keer bij ons komen kijken?

Maak vrijblijvend een afspraak op één van onze 14 locaties. Wij nemen contact op om een afspraak in te plannen.